Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

Kompleksowa organizacja 5 konferencji promocyjnych wraz
z przygotowaniem materiałów informacyjnych, przygotowaniem
i publikacją informacji w prasie oraz wykonaniem i utrzymaniem strony internetowej projektu.

Klient:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Rok realizacji:

2021

Realizacja działań informacyjno-promocyjnych nakierowanych na podniesienie świadomości opinii publicznej osiągnieciach i rezultatach projektu pn. Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza.
Na przedmiot realizacji zamówienia składały się następujące działania:
• Organizacja 5 konferencji, 2 konferencje w formie zdalnej.
Konferencje promocyjne każdorazowo dostosowywane są do potrzeb grup docelowych m.in. przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców, osób związane z obszarem budownictwa wodnego, uczniów i studentów kierunków budowlanych i geotechnicznych oraz przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska lokalnego.
Organizacja konferencji polegała na zapewnieniu miejsca konferencji, zaplecza technicznego, obsługi konferencji, cateringu, przygotowaniu zaproszeń oraz identyfikacji wizualnej. Wykonana została fotodokumentacja oraz powstał film promocyjny nt. realizowanego projektu.
• Przygotowanie i publikacja materiałów w prasie.
Opracowanie łącznie czterech publikacji prasowych oraz ich publikacja tygodniku regionalnym i lokalnym.
• Wydanie broszury informacyjnej.
Zaplanowanie i opracowanie projektu graficznego broszury informacyjnej na podstawie uzyskanych materiałów. Wydruk broszury.
• Przygotowanie i utrzymanie strony internetowej projektu.

Poprzedni
Następny